Gweledigaeth y Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni (ESRI) a Phrifysgol Abertawe yw “pontio i ddyfodol o ynni cynaliadwy, fforddiadwy a diogel.”

Mae’r ESRI mewn sefyllfa ddelfrydol i gyflawni’r nod hwn trwy ddarganfod technoleg newydd ar gyfer dyfodol o ynni cynaliadwy, fforddiadwy a diogel a rhoi’r dechnoleg honno ar waith. Mae’r term diogelwch yn cael ei ddefnyddio yng nghyd-destun eang diogelwch y cyflenwad, cynaliadwyedd tymor hir a diogelwch gweithredol.

Mae’r ESRI wedi’i leoli ar gampws newydd Prifysgol Abertawe, sef Campws y Bae. Mae’r ESRI yn darparu amgylchedd eithriadol ar gyfer cynnal ymchwil sy’n torri tir newydd ar draws disgyblaethau ynni a diogelwch ynni, gyda ffocws ar y meysydd canlynol:

  • Trosi adnoddau ac ynni gwastraff – trosi ynni gwastraff ac ynni dros ben trwy amrywiaeth o drawsnewidiadau fector ynni (gwres i drydan a thrydan i hydrogen), gan ddarparu mwy o hyblygrwydd o ran cyflenwad a galw.
  • Hydrocarbon gwyrdd – lleihau effaith ffynonellau ynni hydrocarbon ar yr amgylchedd trwy ddulliau cynhyrchu uwch, defnyddio llai o adnoddau a lleihau effaith y cynhyrchu ar yr amgylchedd.
  • Carbon deuocsid – diffinio atebion o ran gwahanu effeithlon, trosi i borthiant defnyddiol a dal a storio CO2 yn ddiogel yn y tymor hir.
  • Cenhedlaeth nesaf dosbarthu ynni – creu rhyngrwyd ynni i alluogi cynhyrchu lleol a rhannu byd-eang sy’n galluogi pawb i fod â’r potensial i gyfrannu at gynllun ynni un byd.

FFEITHIAU ALLWEDDOL AM ADEILAD YR ESRI

  • Adeilad 3,800 metr sgwâr.
  • Gradd ardderchog BREEAM, sef y safon fwyaf blawnllaw’r byd ar gyfer dylunio ac asesu adeiladau cynaliadwy.
  • Mae’n darparu cyfleusterau ar gyfer SêrCymru Abertawe ac aelodau staff eraill.
  • Cafodd ei ariannu trwy’r UK Research Partnership Investment Fund (UKRPIF) a’i ddarparu trwy Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC).

DARLLEN MWY

 

COLEG PEIRIANNEG

Mae’r Coleg Peirianneg yn Abertawe yn falch o fod wedi datblygu rhai o gysylltiadau cryfaf y Brifysgol â diwydiant ar lefel Cymru, y DU ac yn rhyngwladol, gan gefnogi a helpu i wireddu gweledigaeth y Brifysgol o fod yn brifysgol o safon ryngwladol a arweinir gan ymchwil. Mae’r Coleg yn arloesi ym maes cynnydd technolegol mewn disgyblaethau traddodiadol a newydd ym maes peirianneg, gydag ynni a’r amgylchedd yn thema ymchwil allweddol.

Mae’r Coleg Peirianneg yn Abertawe yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol am ansawdd ei ymchwil ac, ar hyn o bryd, mae yn y 10fed safle am gynnyrch a’r 2il safle am yr amgylchedd yn y DU, yn ôl  yr Ymarfer Asesu Ymchwil (RAE) diweddaraf.

DARLLEN MWY

 

CAMPWS Y BAE

Mae Campws y Bae Prifysgol Abertawe wedi’i leoli ar hen safle 65 erw BP Transit yng Nghastell-nedd Port Talbot ar ochr ddwyreiniol Abertawe, sy’n golygu mai Prifysgol Abertawe yw un o’r ychydig iawn o brifysgolion yn y byd sydd â mynediad uniongyrchol i draeth a’i phromenâd ei hun ar lan y môr.

DARLLEN MWY